Budżet Rady Gminy przyjęty

Radni Gminy Dębica jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 rok. To najwyższy budżet w historii gminy przekraczający 100 milionów złotych.

 

Projekt budżetu Gminy Dębica na rok 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica na lata 2018-2025, zgodnie
z obowiązującymi przepisami został przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz radnym Rady Gminy Dębica. Obydwa dokumenty uzyskały pozytywną opinię RIO. Projekt budżetu był przedmiotem posiedzeń wszystkich Komisji Rady Gminy Dębica, podczas których radni mieli możliwość zapoznania się ze źródłami przychodów, alokacją środków, jak też zgłaszać swoje uwagi i opinie.

Jednym z punktów sesji, było przedstawienie prezentacji dotyczącej budżetu Gminy na 2018r. W sesji budżetowej, która odbyła się
w Centrum Kulturalno – Oświatowym w Zawadzie Gminy Dębica licznie uczestniczyli parlamentarzyści, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Dębica. Posiedzenie zakończyło się spotkaniem opłatkowym, podczas którego radni, sołtysi i zaproszeni goście składali sobie noworoczne życzenia.

Comments are closed.