Projekt dla Seniorów: Aktywne poranki Symeona i Anny

Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się” i zgodnie ze wskaźnikami demograficznymi proces ten będzie się nasilał. Dlatego konieczne jest aktywizowanie senioralnej grupy społecznej. Regularna aktywność przyczynia się bowiem do opóźnienia demencji, choroby Alzheimera i wielu innych chorób o charakterze przewlekłym. Chcąc by osoby starsze przystosowały się do zmieniających się warunków ich życia zachowując autonomię i niezależność, konieczne jest stworzenie im jak najszerszego spektrum wyboru form aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej. W ten sposób niwelowany lub spowalniany jest proces, w którym osoby starsze stają się osobami całkowicie zależnymi, co z kolei daje możliwość, aby rodziny tych osób mogły realizować swoje funkcje w innych obszarach aktywności społecznej.

Niestety, mimo różnych propozycji adresowanych do Seniorów, aktywna starość jest jeszcze ciągle zjawiskiem nowym. Z naszych obserwacji wynika, że w środowisku dębickim istnieje ogromna grupa społeczna osób starszych dla których udział w zajęciach aktywizujących byłby szansą wyjścia z izolacji, pustki społecznej i osamotnienia powodujących przyspieszone fizjologicznego słabnięcia organizmu oraz psychicznego zredukowania wielu zainteresowań i potrzeb.

Aktywność senioralna jest nieprzeceniona. Pełni funkcję:

  • adaptacyjną: pomaga w lepszym przystosowaniu się osób starszych do życia w nowej sytuacji społecznej i rodzinnej,
  • integracyjną: prowadzi do integracji w grupie, do której należą ludzie starsi, i uzupełnia różne braki,
  • kształcącą: pomaga rozwijać i doskonalić cechy oraz predyspozycje osobowościowe,
  • rekreacyjno-rozrywkową: likwiduje stres, przywraca chęć do życia, wypełnia czas wolny,
  • psychospołeczną: prowadzi do poprawy jakości życia, umożliwia odczuwanie satysfakcji życiowej
    i podnosi autorytet jednostki.

Mimo tak pozytywnego wpływu aktywności podejmowanej w podeszłym wieku nie cieszy się ona zbytnią popularnością.

Dotychczasowa praca z osobami starszymi oraz przeprowadzone z nimi rozmowy doprowadziły nas do wniosku, że stosunkowo małe zainteresowanie seniorów społecznymi propozycjami aktywizującymi wynikają z ich niepełnego dostosowania do potrzeb odbiorców. Często bowiem proponowane im są zajęcia aktywizujące w niedogodnym czasie lub z pominięciem ich podstawowych potrzeb na zaspokojeniu których skoncentrowane jest ich życie. Jak wskazuje nasze doświadczenie, Seniorzy chętnie korzystają np. z konsultacji pielęgniarskiej czy też zajęć pobudzających aktywność fizyczną. Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie budzą w nich natomiast formy aktywności umysłowej i społecznej, które przecież odgrywają również ważną rolę dla rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości, przynależności – jednym słowem kondycji psychicznej.

Dla Seniorów, o czym sami mówią, najlepszą porą dnia na zajęcia aktywizujące są godziny przedpołudniowe. Ponadto bardzo lubią i chętniej uczestniczą w zajęciach prowadzonych w małych grupach funkcjonujących bardziej jako wspólnota wsparcia niż przypadkowa, niescalona grupa uczestników.

Poprzez projekt „Aktywne poranki Symeona i Anny” pragniemy zaproponować Seniorom 60+ szereg urozmaiconych działań z jednej strony pozwalających na zapewnieniu im właściwej opieki, z drugiej prowadzących do aktywizacji ich życia.

Zgodnie z tytułem główne działania realizowanie będą w porannych blokach zajęć niemalże każdego dnia tygodnia. Będą to zajęcia z zakresu aktywności zdrowotnej, umysłowej i społecznej.

Seniorzy będą mieli możliwość udziału w następujących działaniach:

– „W kontakcie z pięknem” czyli zajęcia manualne w tym plastyczne, techniczne i ceramiczne.

– „Z przepisu Symeona i Anny” czyli warsztaty kulinarne

 „Ruch po zdrowie” czyli zajęcia sportowo-rekreacyjne obejmujące zarówno tradycyjne formy gimnastyki ciała jak również bardziej współczesne jak np. Nordic walking.

– „Kulturalne czwartki” czyli duchowe i umysłowe odyseje (spotkania z dobrym filmem, muzyką lub książką połączone z dyskusją oraz trening pamięci poprzez ćwiczenia o różnym stopniu trudności w tym: ćwiczenia rozgrzewkowe, integracyjne, reminiscencyjne oraz trening właściwy – gry (tzw. stolikowe) oraz ćwiczenia intelektualne);

– „Siostra Radzia radzi” czyli zajęcia prozdrowotne prowadzone przez pielęgniarkę w formie wykładowo-warsztatowej dostępnych również w wersji live dla szerszej, zainteresowanej grupy odbiorców.

Ponadto w ramach zadania publicznego organizowane będą zajęcia umożliwiające Seniorom uczestnictwo w życiu społecznym poprzez spotkania i wyjazdy integracyjne z innymi grupami społecznymi. W ramach tych zajęć przeprowadzone będą działania:

– „To były czasy” – czyli integracyjny wyjazd Seniorów do Doliny Białej w Tuchowie.

– „Od Seniora dla juniora” – czyli wyjazdowe spotkanie z dziećmi w Markowej – organizacja zabaw integracyjnych.

– „Nikt nie ma z nas tego co mamy razem” – czyli spotkania integracyjne z mieszkańcami DPS
w Latoszynie.

– „Wigilia” – czyli spotkanie świąteczne Seniorów (podsumowanie projektu).

Innowacyjnością zadania publicznego będzie holistyczne podejście do potrzeb Seniora. Zadanie publiczne obejmuje bowiem nie tylko wyżej wymienione działania ukierunkowane na aktywizację Seniorów lecz również działania polegające na zaradzeniu ich głównym potrzebom: pomocy w trosce o zdrowie oraz wysłuchania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom umożliwimy uczestnikom systematyczne korzystanie z pomocy „Dyżurnej pielęgniarki”. Ponadto zostały zaplanowane działania prowadzące do ukształtowania wśród uczestników grupy wsparcia – wspólnoty w której nie zabraknie czasu na wspólną rozmowę, podzielenie się problemami itp. W tym celu każde zajęcia aktywizujące będą poprzedzone spotkaniami przy „Stole pełnym DOBROCI”, nie ma bowiem lepszej okazji do tworzenia prawdziwych więzi jak wspólne spożywanie posiłku. Działanie to poza funkcją wspólnoto twórczą spełni rolę edukacyjną – podpowiadając jak zdrowo się odżywiać oraz pomocową – chociaż w małym zakresie zaradzając często występującemu wśród Seniorów problemowi niedożywienia.

Takie wyjście naprzeciw zgłaszanym przez Seniorów potrzebom niewątpliwie przyczyni się do ich większego zainteresowania innymi zaproponowanymi działaniami aktywizującymi. Nie sposób bowiem aktywizować „do czegoś więcej” z pominięciem priorytetowych potrzeb.

Dodatkowo realizowana podczas zadania publicznego aktywizacja Seniorów będzie połączona
z mobilizowaniem ich do ciągłego kształtowania w sobie sprawności duchowej – w tym cech charakteru pomagających w pozytywnym przeżywaniu każdego dnia. Ludzie starsi często bowiem rezygnują z pracy nad własnym charakterem nie zauważając że z czasem sami stają się powodem swojej samotności, izolacji itp. W tym celu każdego dnia – podczas wspólnotowych spotkań przy „Stole pełnym DOBROCI” będą losować symbolicznego ANIOŁA do którego będzie przypisana jedna z ważnych cech charakteru. Będzie to między innymi: anioł wdzięczności, wytrwałości, pogody ducha, czystości, życzliwości, pomocy itp. Zadaniem Seniorów będzie starać się naśladować postawę wylosowanego anioła co niewątpliwie przyczyni się do tworzenia dobrej atmosfery między uczestnikami.

Realizacja projektu:

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”

Miejscem realizacji zadania publicznego będzie:

ul. Krakowska 15, 39-200 Dębica

Projekt realizowany przy udziale środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego