Nowe ulice na terenie byłego poligonu w Straszęcinie

Dwieście tysięcy złotych to kwota jaką Miasto Dębica przeznaczy na wykonanie projektów budowy ulic wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu byłego poligonu w Straszęcinie.

 

Zobowiązanie do sporządzenia dokumentacji projektowej wynika z wcześniejszego porozumienia zawartego w 2007 roku z Gminą Żyraków na mocy którego, Dębica miała sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków dla obszaru położonego w Straszęcinie. Podczas IX Sesji Rady Miejskiej Dębicy rajcy upoważnili Mariusza Szewczyka – burmistrza miasta do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie dwustu tysięcy zł na poczet środków z budżetu miejskiego w przyszłym 2020 roku. Pieniądze te maja być przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu.

Przypomnijmy, że w 2018 Rada Miejska Dębicy wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji tego zadania i zaciągnięcie zobowiązania finansowego na poczet budżetu w bieżącym roku. Jednak przedłużające się uzgodnienia z właścicielami gruntów oraz sieci spowodowały, że opracowanie dokumentacji projektowej tego terenu nie jest możliwe w tym roku. Dlatego w 2019 roku zostaną tylko podpisane umowy na wykonie projektów i całej dokumentacji, natomiast zakończenie wszystkich prac formalnych i ostateczna finalizacja wydatków będzie przeniesiona na kolejny rok budżetowy, czyli na rok 2020.

Comments are closed.