Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Stanisławowi Rokoszowi – wójtowi Gminy Dębica

Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Dębica wójt Stanisław Rokosz jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.Głosowanie poprzedzone było prezentacją multimedialną przedstawiającą najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności Urzędu i Gminnych Jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów Gminy.
Prezentację przedstawił Jacek Drobot – zastępca wójta Gminy Dębica.

Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy Dębica.

Zanim doszło do głosowania nad tą najważniejszą uchwałą w ciągu roku – Marta Panek – skarbnik Gminy Dębica przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której wynikało, że budżet został wykonany prawidłowo.

O poprawnym wykonaniu budżetu mówili także Bernadetta Ciszek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz szefowie wszystkich Komisji Rady Gminy Dębica.

Na terenie Gminy Dębica w 2022 roku zostały zrealizowane inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Jak co roku przy uchwale absolutoryjnej radni byli jednogłośni.

Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica podziękował radnym za jednogłośnie otrzymanie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu.

Wójt podziękował również Marcie Panek – skarbniczce Gminy Dębica oraz swoim zastępcom i kierownikom Wydziałów.

Comments are closed.